hỗ trợ người dân

A collection of 15 posts

Chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19
hỗ trợ người dân

Chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị l