có điều kiện vẫn nằm trong danh sách hộ cận nghèo

A collection of 1 post