Cải cách hành chính

A collection of 6 posts

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao trách nhiệm của công chức
Ứng dụng công nghệ thông tin

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao trách nhiệm của công chức

Theo Bộ Nội vụ, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các đơn vị góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động. Từ đó thực hiện cải cách hành chính, tiết kiệm, chống lãng phí.