Bộ chính trị

A collection of 19 posts

Sẽ có khoảng 200 ủy viên Trung ương khóa XIII
Trường hợp đặc biệt

Sẽ có khoảng 200 ủy viên Trung ương khóa XIII

Trung ương sẽ quyết định trường hợp đặc biệt ở thời điểm thích hợp Trường hợp đặc biệt cần thiết tái cử Ban Chấp hành Trung ương, không nằm trong độ tuổi quy định, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương sẽ xem xét kỹ lưỡng, sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương ở thời điểm thích hợp để quyết định.