bảo hiểm y tế

A collection of 8 posts

Hàng trăm ngàn tỉ đồng quỹ bảo hiểm xã hội được sử dụng thế nào?
Bảo hiểm

Hàng trăm ngàn tỉ đồng quỹ bảo hiểm xã hội được sử dụng thế nào?

Trăm ngàn tỉ quỹ bảo hiểm người lao động đóng góp được sử dụng thế nào Hơn 14,7 triệu người đang đóng bảo biểm xã hội, tổng số dư các quỹ bảo hiểm trên 728.000 tỉ đồng, nguồn tiền này đang được đầu tư vào trái phiếu chính ngủ, cho vay, gửi tại các ngân hàng thương mại.